Algemene voorwaarden

Aanmelding en annulering

 1. Een aanmelding voor een opleiding dient telkens schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging van de opdracht. In geval van minderjarigheid moet de ouder of voogd ondertekenen.
 2. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding. Dat geldt onverkort indien Groothedde een deelnemer toelaat tot een opleiding waarvoor toelatingsnormen gelden. Het is opdrachtgever toegestaan een deelnemer voor een opleiding te doen vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van Groothedde.
 3. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Groothedde aanleiding geeft, is Groothedde te zijner keuze gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren met één of meer andere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Groothedde behoudt zich het recht voor de locatievan de opleiding te wijzigen. Groothedde is gerechtigd zo nodig organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen.
 4. Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon,
  zoals een bepaalde docent, trainer of spreker, is Groothedde steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
 5. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding door opdrachtgever of deelnemers worden beheerst door de bij Groothedde gebruikelijke regels. Tenzij anders overeengekomen, dient een annulering altijd schriftelijk en voorafgaand aan de opleiding of het betreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering of niet-verschijning doen geen afbreuk aan de verplichtingen die cliënt op grond van de overeenkomst heeft. Ingeval van annulering door opdrachtgever of deelnemer staat het ter beoordeling van Groothedde of een verzoek tot toezending van opleidingsmateriaal wordt ingewilligd.
 6. Afmelden of verschuiven van geplande dagdelen in ons openleercentrum kan kosteloos tot 2 werkdagen voor aanvang.

Uitvoering opleiding

 1. Groothedde zal zich naar beste kunnen inspannen de opleiding met zorg uit te voeren in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten op het gebied van opleidingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Opdrachtgever aanvaardt dat Groothedde de inhoud en diepgang van de opleiding bepaalt.
 2. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is Groothedde gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. Groothedde opleidingen is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Groothedde.
 3. Onverlet de overige verantwoordelijk van opdrachtgever voor het gedrag van de deelnemers zal opdrachtgever de deelnemers informeren over en toezien op de naleving door deelnemers van de verplichtingen uit de overeenkomst en de door Groothedde voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname aan de opleiding. Deelnemers dienen zich strikt te houden aan opgegeven opleidingsdata en -tijden.
 4. Indien Groothedde bij de uitvoering van de opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur of programmatuur, staat Groothedde er niet voor in dat deze apparatuur of programmatuur foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien Groothedde de opleiding uitvoert op locatie van cliënt, zal cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zorg dragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,maakt het afnemen van een examen of een toets niet deel uit van de overeenkomst.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is voor de ten behoeve van de opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie of andere opleidingsmaterialen of middelen een separate vergoeding verschuldigd. Het voorgaande geldt eveneens voor eventuele opleidingscertificaten of duplicaten hiervan.

Prijzen en betaling

 1. Groothedde kan steeds vóór de aanvang van de opleiding de ter zake verschuldigde betaling verlangen. Groothedde opleidingen kan, uitdrukkelijk onverlet zijn overige rechten, deelnemers uitsluiten van deelname indien cliënt heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen.
 2. Tenzij Groothedde uitdrukkelijk heeft aangegeven dat een vergoeding is vrijgesteld van BTW in de zin van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, is cliënt over de vergoeding tevens BTW verschuldigd. Groothedde is na het aangaan van de overeenkomst gerechtigd zijn prijzen aan te passen bij eventuele wijziging van het bij of krachtens wet vastgestelde regime van BTW voor opleidingen.
 3. Betaling uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
 4. Alle kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Intellectuele eigendom

 1. Groothedde behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op de documentatie en het opleidings-, toets- en examenmateriaal voor.
 2. Het is cliënt niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte documentatie en/of opleidings-, toets- of examenmateriaal en/of uittreksels van het verstrekte opleidings-, toets- of examenmateriaal openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.